Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”), spółka Commoditech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana pod numerem KRS: 0000436044 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 25 000 PLN. NIP: 701- 03-57-859; REGON: 146338214 („Spółka”), niniejszym informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka. Adres korespondencyjny: Commoditech sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1/XII piętro, 00-640 Warszawa („Administrator”);

 2. Z Administratorem, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, można się skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: twojpsycholog@commoditech.pl lub pod numerem tel.: 602 367 951.

 3. Administrator na podstawie wyrażonej zgody przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu świadczenia pomocy psychoterapeutycznej, w związku z zawarciem umowy – kontraktu psychoterapeutycznego.

 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 5. Administrator wskazuje następujące kategorie odbiorców danych osobowych:

 1. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym procesy biznesowe Administratora, tj. podmioty świadczące obsługę księgową, podatkową, prawną,

 2. w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie z wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej;

 3. dane osobowe mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej i wewnętrznej infrastruktury IT, w tym przez dostawców usług hostingowych, a także przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym narzędzia informatyczne, spełniające wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa tych systemów.

 1. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych albo w oparciu o obowiązek prawny.

 2. Dane osobowe, w zakresie w jakim stanowią dokumentację medyczną, przechowywane będę przez okres wskazany w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a w pozostałym zakresie przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania, nie dłużej jednak niż od momentu wycofania tej zgody.

 3. W związku z realizacją postanowień Umowy i przekazaniem Administratorowi danych osobowych Nabywcy przysługuje:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;

  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych;

  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

  4. przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie Umowy);

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

  6. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, w tym z poza obszaru EOG.

 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości świadczenia pomocy psychoterapeutycznej.